na INLIS000000000000719 20200909012928 0010-091500000000100 a ||| | 200909 | 978-602-8535-72-4 899.221 3 899.221 3 SAR h 899.221 3 SAR h Y.F. Sarbini, Hurricane dalam Makam Para Dewa / Y.F. Sarbini Cet. 1 Jakarta : Tiga Kelana, 2010 xii, 396 hlm. ; 21 cm. novel KPAD 13270/KPAD/B/2015 13299/KPAD/B/2015 13270/KPAD/B/2015 16242/DP/H/2017 16241/DP/H/2017